top of page

דוחות כספיים

דוחות לשנת 2016

להלן מצורפים דוחות כספיים לשנת 2016 מטעם הארגון באישור וחתימת רואה החשבון של הארגון, הדוחות אושרו באסיפה כללית שנערכה ב-27.06.17 במסר, בתל השומר. בכל שאלות והבהרות ניתן לפנות אלינו במייל, או דרך אתר הפייסבוק.

דו"ח מילולי 2016

דו"ח כספי לשנת 2016

טופס 1215 לשנת 2016

דו"ח ביקורת לשנת 2016

דוחות לשנת 2015

להלן מצורפים דוחות כספיים לשנת 2015 מטעם הארגון באישור וחתימת רואה החשבון של הארגון, בכל שאלות והבהרות ניתן לפנות אלינו במייל, או דרך אתר הפייסבוק.

כחלק מן המפגש שנערך ב 28/6/2016 בבת ים הוצגו הדוחות הכספיים, כמו גם נידונו דברים הבאים:

1. בחירת מזכיר האסיפה

2. הצבעה ואישור דוחות כספיים לשנת 2015 המצורפים למטה לעיונכם לפני האסיפה.

3. הצגת חזון הארגון ותכנית פעילות לשנה הקרובה.

4. הצבעה על הוספת 2 חברים נוספים לוועד.

5. מענה לשאלות וסיכום.

דו"ח כספי לשנת 2015

טופס 1215 ודו"ח מילולי לשנת 2015

דו"ח ביקורת לשנת 2015

דוחות לשנת 2014

להלן מצורפים דוחות כספיים לשנת 2014 מטעם הארגון באישור וחתימת רואה החשבון של הארגון, הדוחות אושרו באסיפה כללית שנערכה ב-24.11.15 בבית יד לבנים באשדוד. בכל שאלות והבהרות ניתן לפנות אלינו במייל, או דרך אתר הפייסבוק.

דו"ח ביקורת לשנת 2014

דו"ח כספי לשנת 2014

טופס 1215 ודו"ח מילולי לשנת 2014

bottom of page