top of page

כללי שימוש באתר www.emtp.org.il

 

 

ברוכים הבאים לאתר www.emtp.org.il!

האתר מנוהל ומופעל על ידי "אפ"י - ארגון הפרמדיקים הישראלי" (להלן - "העמותה"), עמותה רשומה שמספרה 580588010, וכתובתה: ת.ד 3519, מיקוד 8907050 , ערד, ישראל.

האתר בכללותו הינו רכושה הבלעדי של העמותה ומוגן על ידי חוקי מדינת ישראל. המשתמשים אינם רשאים להכניס שינויים בתוכן האתר, להעתיקו, לעשות בו עסקאות או להתיימר לעשותן, או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר או בכל קניין רוחני אחר השייך לעמותה, מבלי לקבל את הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב.

 

 1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

 2. העלאת תוכן פרסומי לאתר אסורה, אלא בקבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

 3. משתמש באתר לא יציג בפני צדדים שלישיים תכנים מהאתר בכל דרך שעלולה לשנות את עיצוב האתר או להחסיר ממנו תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.

 4. אין לקשר לאתר או להעלות אליו תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, הפלייה, אלימות, הפוגעים בפרטיותו של אדם שלא כדין או תכנים פוגעניים אחרים, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 5. חל איסור מוחלט על הפצת "דואר זבל", או הצפה של כל דואר אחר דרך שרתי האתר.

 6. העמותה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש באתר או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש ומהסתמכות עליהם.

 7. העמותה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים.

 8. העמותה אינה מתחייבת להיעדר תקלות באתר.

 9. הנהלת האתר מתחייבת שלא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, למעט במקרים הבאים: א. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, פעולות בניגוד לחוק; ב. אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה על כך ג. אם תהיינה מחלוקת, תביעה או הליכים משפטיים בינך לבין הנהלת האתר ד. בכל מקרה שבו הנהלת האתר תשתכנע, שהדבר חיוני להצלת חייו של המשתמש

 10. העמותה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שהוגדרו בסעיף 9 לעיל.

 11. על כללי שימוש אלו יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל.

 12. כללי השימוש הללו מהווים הסכם המשפטי בינך ובין העמותה ביחס לשימוש שלך באתר.

 13. העמותה עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את עיצובו, את השירותים המתוארים בו, כולל גביית תשלום בעד שימוש בתכנים ושירותים כאלה או אחרים, לפי החלטתה, בלא צורך להודיע על כך מראש.

 

אני מאשר שקראתי והבנתי תנאי שימוש אלה ושאני מסכים להיות כפוף לתנאים האמורים כאן.

bottom of page