top of page

קול קורא להגשת מועמדות למלגות ללימודים אקדמיים לפרמדיקים פעילים לשנת תשע"ט - 2019

ארגון הפרמדיקים הישראלי מעודד את הפרמדיקים בישראל להרחיב את השכלתם האקדמית ומחלק מלגות לימודים אקדמיים לפרמדיקים פעילים. המלגות בסך 6,000 ש"ח כל אחת יחולקו בהתאם להחלטת וועדת המלגות בארגון ולפי נוהל חלוקת המלגות אשר ייקבע ויפורסם באתר זה. להגשת מועמדות יש לשלוח בקשה לקבלת טפסים בדוא"ל science@emtp.org.il

 

ההרשמה לתכנית המלגות הינה עד לתאריך 31.08.18

ומיועדת לחברי הארגון בלבד

להצטרפות לחץ כאן

רקע:

ארגון הפרמדיקים הישראלי (אפ"י) חרט על דגלו להוביל לשינוי בתפיסת מקצוע הפרמדיק, באורך החיים המקצועיים של העוסקים בתחום וביכולת התפתחותם של הפרמדיקים למסלולים קליניים נוספים. שינויים כאלו מחייבים העשרת מאגרי הידע ושזירת הלימוד העקבי והמעמיק עם הפרקטיקה היישומית בקרב העוסקים במקצוע דרך קבע.

כחלק מפעילות זו, ארגון הפרמדיקים מעודד תהליכי מיסוד אקדמיים של המקצוע, כמו גם קידום אפיקי מחקר ויצירת תשתיות ידע עדכניות אשר ייתנו מענה לאתגרי רפואת החירום והרפואה הדחופה הטרום אשפוזית בשנת 2018. כחלק מתהליכים אלו יעניק ארגון הפרמדיקים מלגות לימודים אקדמיים לפרמדיקים פעילים אשר יבחרו להעמיק את הידע שלהם בלימודים אקדמיים לתואר ראשון ו/או לתארים מתקדמים

במימון מיזם זה נוטלים חלק בנוסף לאפ"י מספר עמותות וגורמים העוסקים בתחומי הרפואה הדחופה, מתוך הכרה משותפת בחשיבות המיזם ותרומתו לפיתוח המקצועי של העוסקים בתחום.

 

תכניות הלימודים הנכללות בתכנית המלגות:

 1. תכנית לימודים ל"השלמה" לתואר ראשון ברפואת חירום

 2. תכנית לימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות

 3. תכנית לימודים לתואר שני במנהל מערכות בריאות / רפואת חירום

 4. תכניות לימודים נוספות יאושרו באופן פרטני לפי שיקול דעתה של וועדת המלגות

 

תנאי סף להגשת הבקשה:

 1. פרמדיק שהינו חבר ארגון הפרמדיקים הישראלי ועוסק במקצוע באופן פעיל

 2. הצגת אישור קבלה לאחת מתכניות הלימודים הנ"ל

 3. התחייבות להגשת שני מאמרים / עבודות מקצועיות בתחום הלימודים

 

קריטריונים לבחינת המועמדים:

 1. תרומה ייחודית של המועמד לתחום הרפואה הדחופה (למשל במסגרת פעילות מחקרית / מקצועית / מנהלית או פעילות ייחודית אחרת במקום עבודתו של המועמד).

 2. וותק מקצועי יקנה יתרון למועמדים.

 3. המלצות (מנהל / מדריך / חונך / אחר).

 4. רלוונטיות תחום הלימודים לתחום עיסוקו של המועמד או ליכולת התפתחותו העתידית.

 5. מועמדים אשר אינו מקבל מלגת לימודים אחרת מלבד זו של אפ"י יקבלו עדיפות. 

 6. מצב סוציואקונומי ייחודי או נסיבות חיים ייחודיים יהוו גם הם עילה להעדפת מועמדות.

 

אופן הגשת הבקשה:

מועמדים מעוניינים שעונים לקריטריונים המפורטים לעיל יגישו את בקשתם על גביי טפסי ההרשמה (אותם ניתן להוריד כאן) בצירוף מכתב נלווה ובו הסבר המועמד מדוע הוא מעוניין במלגה.

את הטפסים יש להגיש עד ליום 31/08/2018, באמצעות משלוח לכתובת דוא"ל science@emtp.org.il

יש לוודא קבלת "אישור קבלת מסמכים" במייל חוזר. 

וועדת המלגות של אפ"י - תבחן את הבקשות שיגיעו ותדרג אותן.

וועדת המלגות של ארגון הפרמדיקים הישראלי כוללת את:

 • מר דודי גור

 • הגב' נוי שדה

 • מר חיים זייד

 • הגב' שירה אפלבאום

 

המועמדים נדרשים לצרף לטופס הבקשה את כל האישורים הנדרשים ולהופיע לראיון אישי (שיתואם איתם בנפרד) בפני וועדת המלגות.

 

בברכה,

הוועד המנהל

ארגון הפרמדיקים הישראלי

וועדת המלגות האקדמיות

ארגון הפרמדיקים הישראלי

bottom of page